การประกอบการ (Entrepreneurship) เป็นทักษะและแนวคิดที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ที่จะทำให้คนรุ่นใหม่ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น การประกอบการมีความหมายมากกว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือ การสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน

ซึ่งแน่นอนว่าผลลัพธ์ของการประกอบการส่วนใหญ่แล้วคือการสร้างธุรกิจใหม่ หรือบางครั้งก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างสตาร์ทอัพ (Startup) แต่จริงๆแล้วผู้ประกอบการสามารถอยู่ในทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้งกับภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งคนที่เป็นผู้ประกอบการนั้นจะสามารถสร้างสิ่งแตกต่างและมีคุณค่าต่อองค์กรนั้นๆได้เช่นกัน

ผู้ประกอบถือเป็น “ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง” ที่มีมุมมองแตกต่างจากคนอื่นๆสามารถมองเห็นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงรวมถึงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นได้ โดยใช้ทักษะที่หลากหลายกว่าการเรียนรู้แบบเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการสังเกต ทักษะในการสื่อสาร การมีความคิดที่สร้างสรรค์ รวมถึงการเรียนรู้ด้วยตัวเองและอื่นๆที่เป็นทักษะเฉพาะตัวที่ใช้กับงานหรือธุรกิจที่ตนเองกำลังสร้างอยู่ โดยมีกรอบแนวคิด มองต่าง (See Different) คิดการใหญ่ (Think Big) และ ลงมือทำอย่างต่อเนื่อง (Act Small)

ที่วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรามุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนา “คน” ที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ให้มี “กรอบแนวคิดการประกอบการ” โดยเชื่อว่า “การพัฒนาคน” จะมีส่วนสำคัญมากกว่า “การพัฒนาหรือสร้างธุรกิจ” เพราะว่า “คน” เป็นผู้สร้างสร้างนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม สินค้า บริการ ธุรกิจ “คน” สามารถสร้างได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกและถึงแม้ว่าจะ “ล้มเหลว” แต่ “คน” ณ วิทยาลัยผู้ประกอบการจะมีภูมิคุ้มกันที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้ใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าจะประสบความสำเร็จ

ท้ายสุดนี้ วิทยาลัยผู้ประกอบการเชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของเยาวชนรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างฝันและทำความฝันในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตต่อไป

ทีมโค้ช CE

เริ่มเดินในเส้นทางของคุณ

แก่นวิทยาลัยผู้ประกอบการ

เราเชื่อว่า “คน” สามารถเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ ผ่านกรอบแนวคิดการประกอบการดังนั้นวิทยาลัยผู้ประกอบการจึงเริ่มจากคำว่า “กรอบแนวคิด – Mindset” ของการมองต่าง (See Different) คิดการใหญ่ (Think Big) และลงมือทำซ้ำๆอย่างต่อเนื่อง (Act Small) เมื่อผู้ประกอบการมี 3 สิ่งนี้ จะสามารถมองเห็น โอกาส (Oppurtunity) บางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็น ผ่านกระบวนการการค้นหาสำรวจ (Explore) โดยใช้การสังเกตุ พูดคุย ศึกษา และตั้งคำถามเพื่อที่จะนำไปทดลอง (Experiment) และปฎิบัติจริง (Execute) เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่เห็นเป็นโอกาสนั้นมีความเป็นไปได้จริง

สมัครเรียนวิทยาลัยผู้ประกอบการ