ทุกไอเดียเป็นไปได้
ที่วิทยาลัยผู้ประกอบการ

วิทยาลัยผู้ประกอบการ

เป็นมากกว่าการทำธุรกิจ

ผู้ประกอบการคือ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง(Change Agent)” เป็นผู้มองเห็นโอกาสที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังจำเป็นต้องมีทักษะรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการสังเกต การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารทีมงาน การเจรจาต่อรอง และสำคัญที่สุดคือ การเรียนรู้ด้วยตัวเอง

ผู้ที่มีแนวคิดการประกอบการ จะมีทักษะเฉพาะตัวที่ส่งเสริมกับโครงการหรือธุรกิจที่ตนเองกำลังสร้างอยู่ ผ่านกรอบแนวคิดของการมองต่าง (See Different) คิดใหญ่ (Think Big) และ ลงมือทำอย่างต่อเนื่อง (Act Small)

การเปิดรับสมัคร

การเปิดรับสมัครจะเป็นไปตามปฎิทินการศึกษา น้อง ๆ ที่สนใจสามรถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “การเปิดรับสมัคร”

ข่าวสาร

ข่าวสารการเคลื่อนไหวเเละประกาศสำคัญจากวิทยาลัยผู้ประกอบการสามารถติดตามได้ที่นี่ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ “ข่าวสารวิทยาลัยฯ”

ทุนการศึกษา

วิทยาลัยผู้ประกอบการมีทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักศึกษาของวิทยาลัยทั้งในส่วนของค่าเล่าเรียนตลอด 4 ปีการศึกษา เเละยังมีทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับนักศึกษาในโครงการภายใต้วิทยาลัยผู้ประกอบการอีกด้วย

กิจกรรม

เด็กประกอบการทำอะไร? น้อง ๆ เเละผู้ปกครองสามารถเข้ามาดูกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยผู้ประกอบการเพื่อประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้วิทยาลัยผู้ประกอบการมีกิจกรรมทั้งในเเละนอกวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

กำลังค้นหาตัวเอง

หากมัวแต่คิดไม่ลงมือทำ ก็จะไม่มีทางรู้ว่าตัวเองชอบอะไร การประกอบการคือการค้นหาสิ่งที่ใช่ และไม่ใช่สำหรับตัวเอง ผ่านการสำรวจ ทดสอบ และลงมือทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง

อยากมีอิสระทางความคิด

เพราะกรอบแนวคิดแบบเดิม ไม่สามารถสร้างจินตนาการและนวัตกรรมได้อีกต่อไป การประกอบการจึงไม่ใช่การ “ท่องจำหนังสือ” แต่เป็นทักษะที่ต้อง “ฝึกฝนด้วยตัวเอง” ผ่านการลงมือทำ

จับต้องได้ ใช้ได้จริง

เราเชื่อว่ากระบวนการประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกสาขาอาชีพ สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าต่อตนเองและโลกให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น