ปริญญาตรี

ค้นพบหลักสูตรหลากหลายสำหรับเตรียมพร้อมคนรุ่นใหม่สู่สัังเวียนธุรกิจอย่างมืออาชีพ

ปริญญาโท

เพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะไปอีกขั้น
เตรียมพร้อมสู่ความก้าวหน้าในธุรกิจ

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรเพิ่มเติมสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจได้ตรงกับความต้องการที่สุด

หลักสูตรผู้บริหาร

หลักสูตรเข้มข้นสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ
บริหารงานอย่างมั่นคง

สร้าง “คนรุ่นใหม่” ที่เป็นผู้สร้างสิ่งใหม่และสร้างการเปลี่ยนแปลง

วิทยาลัยผู้ประกอบการมุ่งเน้นการสร้าง “คนรุ่นใหม่” เพื่อให้มีแนวคิดและทักษะการประกอบการ (Entrepreneurial Mindsets and Skills) เพื่อประกอบสิ่งใหม่และสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการสร้างธุรกิจใหม่ พัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ในองค์กรธุรกิจหากต้องการเป็นคนที่ต้องการสร้างสิ่งใหม่และการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่ บริการใหม่ และกระบวนการใหม่ ที่อยู่ในรูปของการสร้างธุรกิจใหม่ (New Venture) หรือการสร้างธุรกิจใหม่ สินค้าใหม่ และนวัตกรรมในองค์กรธุรกิจ

สารจากคณบดี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (College of Entrepreneurship: CE, University of the Chamber of Commerce: UTCC)

การประกอบการ (Entrepreneurship) ถือได้ว่าเป็นทักษะและแนวคิดที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ที่จะสร้างคนยุคใหม่ไม่ต้องก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง แต่หากสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น การประกอบการไม่ใช้การเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบจากการสร้างสิ่งใหม่และการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

การประกอบการเป็นการค้นหาโอกาส การทดสอบโอกาส และการใช้ประโยชน์จากโอกาส ดังคำกล่าวที่ว่า “หากไม่มีโอกาส ก็ไม่มีการประกอบการ (Without Opportunity, there is no Entrepreneurship)”

อย่างไรก็ดี “โอกาส” เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ มองไม่เห็นหรือเห็นแตกต่างกัน มาแล้วก็ไป ไม่รู้ว่าเป็นโอกาสหรือไม่ วัดเป็นตัวเลขไม่ได้ หรือแม้กระทั่งโอกาสจะต้องสร้างเองหรือว่าต้องค้นหา ดังนั้นวิทยาลัยผู้ประกอบการ จึงมีปรัชญาทั้งในแง่ของแนวคิด (Mindset) ซึ่งประกอบไปด้วย การมองต่าง (See Different) การคิดใหญ่ (Think Big) และการทำอย่างต่อเนื่อง (Act Small) ที่จะปลูกฝั่งให้กับเยาวชนและคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มี Entrepreneurial Mindset รวมไปถึงยังมีกระบวนการ (Process) ในการประกอบการ ซึ่งได้แก่ การค้นหา (Explore) การทดลอง (Experiment) และการลงมือทำ (Execute) เพื่อทำให้สามารถมองเห็น สร้าง และค้นหา โอกาสทางการประกอบการได้

วิทยาลัยผู้ประกอบการเชื่อ “การพัฒนาคน” มีส่วนสำคัญมากกว่า “การพัฒนาหรือสร้างธุรกิจ” เพราะว่า “คน” เป็นผู้สร้างธุรกิจ และสามารถสร้างได้หลายครั้งถึงแม้ว่าครั้งแรกจะล้มเหลว แต่ “คน” ยังอยู่ที่จะกลับมาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ขึ้นมาอีกครั้ง

สุดท้ายนี้วิทยาลัยผู้ประกอบการจะเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของผู้ประกอบการทุกคน

Explore Your Possibility – Experiment Your Idea – Execute Your Journey

โค้ชเติ้ง

News & Events

Accreditation

UTCC PARTNERS Apple Distinguished School มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS ISO39001 CLASSNK มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS WUR มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Official Partner

UTCC PARTNERS MIT Global Innovation Network มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS MIT REAP มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS MIT IDE มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS Alibaba.com มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย