null

ปริญญาตรี

ค้นพบหลักสูตรหลากหลายสำหรับเตรียมพร้อมคนรุ่นใหม่สู่สัังเวียนธุรกิจอย่างมืออาชีพ

null

ปริญญาโท

เพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะไปอีกขั้น เตรียมพร้อมสู่ความก้าวหน้าในธุรกิจ

null

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรเพิ่มเติมสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจได้ตรงกับความต้องการที่สุด

null

หลักสูตรผู้บริหาร

หลักสูตรเข้มข้นสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ บริหารงานอย่างมั่นคง

ถ้ามุ่งมั่นอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ สมัครที่ วิทยาลัยผู้ประกอบการ เลือกเส้นทางสู่นักประกอบการมืออาชีพ

การพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพทักษะความรู้และการตัดสินใจอย่างมีระบบเข้าสู่โลกธุรกิจจึงเป็นหน้าที่สำคัญของวิทยาลัยผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตระหนักถึงความสำคัญ ในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในทุกด้านมิใช่เพียงแต่ในการสร้างธุรกิจใหม่ ขยายธุรกิจ หรือบ่มเพาะ หากรวมถึงจริยธรรมจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงพร้อมสร้างเจ้าของธุรกิจ ด้วยเนื้อหาเข้มมุ่งเน้นประสบการณ์จริงตลอดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติและมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำประกอบกับมีการบ่มเพาะเพื่อเป็นผู้ประกอบการ คือเป็นผู้มองเห็นโอกาสและช่องทางในการดำเนินธุรกิจได้เสมอ พร้อมที่จะมีความคิดริเริ่มมีความเป็นอิสระ อดทน ใฝ่รู้ และมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะประสบความสำเร็จ ทั้งนี้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้กับคณาจารย์ ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงเพื่อให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างมืออาชีพพร้อมกันนี้ นักศึกษายังสามารถสร้างประสบการณ์จริงด้วยตนเองโดยมีกิจกรรมการฝึกงาน การศึกษาดูงานและการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด โดยแบ่งเป็น 5 Track ดังนี้ • การประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ • การประกอบการธุรกิจครอบครัว • การประกอบการในองค์กร • การประกอบการธุรกิจสุขภาพและความงาม • การประกอบการธุรกิจดิจิทัล

Accreditation & Partner

UTCC PARTNERS WUR มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS Alibaba.com มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS MIT IDE มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS Apple Distinguished School มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS MIT REAP มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS ISO39001 CLASSNK มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS MIT Global Innovation Network มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Cool Courses

News & Events