เรามองหาเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการสร้างธรุกิจหรือแม้แต่ในการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ

ทุนการศึกษา Beta Young Entrepreneur (ทุนเบต้า)

เป็นทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนโดยยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าปฎิบัติการ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตลอดหลักสูตรการศึกษาโดยเริ่มมีการคัดเลือกในช่วงภาคการศึกษา 1 ชั้นปีที่ 1 โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยพิจารณาจากผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1 และระดับมัธยมปลาย (หรือเทียบเท่า) พฤติกรรม และมายเซ็ตโดยนักศึกาาที่ได้รับทุนจะต้องเข้าปฎิบัติงานและงานอื่นๆตามที่วิทยาลัยฯมอบหมาย

ทุน Beta Young Entrepreneur Plus (ทุนเบต้าพลัส)

เป็นทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่อเดือน จากมูลนิธิสิริวัฒนาภักดี โดยเริ่มมีการคัดเลือกในช่วงภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1 สนับสนุนตั้งแต่ปีการศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไปโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการร่วมระหว่างมูลนิธิฯ และวิทยาลัยฯ โดยคัดเลือกจากกิจกรรมที่จัดขึ้น รวมไปถึงพฤติกรรมและมายเซ็ต นักศึกษาที่รับทุนจะต้องเข้าร่วมงานที่เกิดขึ้นของทั้งจากมูลนิธิฯ และวิทยาลัยฯ มอบหมาย

เกณฑ์การรับสมัคร

 • มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในทุกสาขา
 • ปวส.และกศน.
 • สามารถแสดงความเป็นผู้นำและความคิดสร้างสรรค์

ค่าเล่าเรียน

  • เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 298,500 บาท

นักศึกษาใน CE เป็นอย่างไร

 • ค้นหาสำรวจไอเดีย สิ่งใหม่ตลอดเวลา
 • เรียนรู้ด้วยตัวเอง
 • มองปัญหาเป็นโอกาส
 • ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง
 • แก้ไขปัญหาใหญ่
 • เป็นนายของตัวเอง กำหนดชีวิตตัวเอง
 • เป็นเพื่อนกับความไม่รู้
 • สร้างไอเดียจากการลงมือทำจริง

 

ชีวิตในวิทยาลัยฯ