หน้าที่ของเราคือการ
ดึงศักยภาพในตัวคุณ

ผศ.ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล
คณบดี วิทยาลัยผู้ประกอบการ
IDE Director

ดร.เอ็ดเวิร์ด รูเบ็ช

(Edward Rubesch, Ph.D)
IDE Program Director

ดร.อวภาส์ ฉันทศาสตร์รัศมี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยผู้ประกอบการ
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาดิจิทัลเกมซิมูเลชัน

รศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยผู้ประกอบการ
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

ดร.กิตตินันท์ พันธุมสุต

อาจารย์ประจำ วิทยาลัยผู้ประกอบการ

ดร.แสงดาว ประสิทธิสุข

อาจารย์ประจำ วิทยาลัยผู้ประกอบการ

ดร.ธิดารัตน์ พงษ์วชิรินทร์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยผู้ประกอบการ
อาจารย์ประจำ วิทยาลัยผู้ประกอบการ

นิชานันท์ มั่งคั่ง

Co-Founder
บริษัท มัมมี้ลิเชียส ทเวนตี้โฟร์ จำกัด

ปริวัฎฐ์ เหลืองสุวิมล

VP Business Development & Strategy
Tech Mahindra

ณัฐญา ขันติวงวาร

Co-Founder
SuJiPuLi Innovation

ฐาณัชชา อวนอ่อน

กรรมการ
บริษัท ครีเอทีฟ วิช จำกัด

ธนภค ชาญชโลธร

Managing Director
Chalothorn Co.,Ltd.

Leu-Shyue Chen

Chief Executive Officer (CEO)
บริษัท เบียร์วานา(ไทยแลนด์) จำกัด

ถนิตา ชินบัญชร

Regional Manager
Agoda

เจษฎา หมู่สัญญาลักษณ์

Modern Trade Ambassador
บริษัท เบียร์วานา(ไทยแลนด์) จำกัด

สัญชัย ปอปลี

Chief Executive Officer (CEO)
บริษัท คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด

อุมาพร หงสวัฒนานนท์

ผู้จัดการ
IDE Center

อภิสิทธิ์ แก้วเก็ต

Student Program Manager
IDE Center

อิศรา มะค้า

Project Manager
IDE Center

วิชัย เวชชยานนท์

IDE Fellowship
IDE Center

ว่าที่ร้อยตรีสัญชัย สนั่นทุ่ง

เจ้าหน้าที่ประสานงาน วิทยาลัยผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กษิดิ์เดช ทองฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ประสานงาน วิทยาลัยผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ณัฐพล ราธี

Head of Experimentation,
United Nations Development Programme

ธนภูมิ สุกัญจนศิริ

Co-Founder
Jordsabuy platform

ภิเษกสรรค์ คำโสภา

Chief Executive Officer (CEO)
Grand Commerce Group

สิรภพ เอี่ยมรุ่งโรจน์

Marketing and Community Manager
Strategic Planing Manager
Bigplay Digital Advertising
SCB 10X

ดร.พิจักษณ์ ปคุณวานิช

ดร.นงนภัส แก้วพลอย

อ.ชนาธิป เลขะกุล