ทีมโค้ช

หน้าที่ของโค้ชไม่ใช่ผู้ให้คำตอบ ไม่ใช่ผู้คิดคำตอบให้ แต่เป็นการชวนคิดชวนคุยเพื่อให้ผู้รับการโค้ชเดินไปถึงเป้าหมายของเขาเอง โค้ชและทีมผู้สอนของ CE นั้นมาจากการผสมผสานระหว่างทีมผู้ประกอบการรุ่นใหม่และทีมคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงที่เข้าใจในกระบวนการของการประกอบการ ทำให้ระบบการเรียนรู้ของ CE นั้นแตกต่างจากสาขาอื่น โดยรูปแบบการโค้ชของ CE นั้นจะทำให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและการปฎิบัติจริงในโครงการที่ได้ลงมือทำจริง

Group 35

COACH ED

ดร.เอ็ดเวิร์ด รูเบ็ช
(Edward Rubesch, Ph.D)
IDE Program Director

Group 27

COACH TERNG

ผศ.ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล
(IDE Director)
และคณบดี วิทยาลัยผู้ประกอบการ

Group 28

COACH PUP

ดร.กิตตินันท์ พันธุมสุต
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยผู้ประกอบการ
และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

Group 44

COACH A

ดร.อวภาส์ ฉันทศาสตร์รัศมี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยผู้ประกอบการ
และอาจารย์ประจำสาขาวิชาดิจิทัลเกมซิมูเลชัน

Group 45

COACH TIM

ผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยผู้ประกอบการ
และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

Group 54

COACH JING

ดร.แสงดาว ประสิทธิสุข
อาจารย์ประจำ วิทยาลัยผู้ประกอบการ

Group 55

COACH NAN

อาจารย์ธิดารัตน์ พงษ์วชิรินทร์
อาจารย์ประจำ วิทยาลัยผู้ประกอบการ

Group 36

COACH JAY

ปริวัฎฐ์ เหลืองสุวิมล
VP Business Development & Strategy
Tech Mahindra

Group 37

COACH AOMSIN

นิชานันท์ มั่งคั่ง
Co-Founder
บริษัท มัมมี้ลิเชียส ทเวนตี้โฟร์ จำกัด

Group 33

COACH TIK

ณัฐญา ขันติวงวาร
Co-Founder
SuJiPuLi Innovation

Group 34

COACH ONNE

ฐาณัชชา อวนอ่อน
กรรมการ
บริษัท ครีเอทีฟ วิช จำกัด

Group 43

COACH PLOY

ธนภค ชาญชโลธร
Managing Director
Chalothorn Co.,Ltd.

Group 42

COACH LEE

Leu-Shyue Chen
CEO
บริษัท เบียร์วานา(ไทยแลนด์) จำกัด

Group 39

COACH MICKEY

ถนิตา ชินบัญชร
Regional Manager
Agoda

Group 40

COACH JADE

เจษฎา หมู่สัญญาลักษณ์
Modern Trade Ambassador
บริษัท เบียร์วานา(ไทยแลนด์) จำกัด

Group 41

COACH SANJAY

สัญชัย ปอปลี
CEO
บริษัท คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด

Group 49

COACH YUI

อุมาพร หงสวัฒนานนท์
ผู้จัดการ
IDE Center

Group 52

COACH JAMES

อภิสิทธิ์ แก้วเก็ต
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
IDE Center

Group 50

COACH INK

อิศรา มะค้า
เจ้าหน้าที่ธุรการ
IDE Center

Group 53

COACH JAMES

วิชัย เวชชยานนท์
IDE Fellowship
IDE Center

Group 56

COACH BIRD

ว่าที่ร้อยตรีสัญชัย สนั่นทุ่ง
เจ้าหน้าที่ประสานงาน วิทยาลัยผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

COACH ARM

กษิดิ์เดช ทองฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน วิทยาลัยผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย