เส้นทางการเรียนรู้ของผู้ประกอบการ

การประกอบการเป็น “ทักษะ” ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ผ่านการสำรวจ ทดสอบ และลงมือทำอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนวัตกรรม สานต่อความฝัน เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อโลกใบนี้

หลักสูตรของเรา

วิทยาลัยผู้ประกอบการมีความเข้าใจว่าว่าเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Journey) ของผู้ประกอบการนั้นไม่เหมือนกับศาสตร์อื่นๆ ที่มีความเฉพาะเจาะลงและมักเน้นทฤษฎีมากกว่าการปฎิบัติ การประกอบการถือได้ว่าเป็น “ทักษะ” ที่จะต้องฝึกฝนเพื่อให้เข้าใจอย่างแท้จริงผ่านประสบการณ์การลงมือทำจริง เพื่อค้นหาโอกาส ไอเดีย หรือเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมา โดยเส้นทางการเรียนรู้ที่แท้จริงนั้นจำเป็นโดยต้องมีการผสมผสานระหว่าง

 • การเรียนรู้นอกห้องเรียนและภายในห้องเรียน
 • การเรียนรู้ด้านทฤษฎีและการปฎิบัติ
 • เรื่องราวในหนังสือกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
 • ความแตกต่างระหว่างความเข้าใจกับการนำไปใช้จริง

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรของเรามีการพัฒนาและสร้างการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและปฎิบัติที่ประกอบไปด้วยทักษะด้าน Soft Skill และ Hard Skill ที่จะสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมความกล้าที่จะค้นหา ทดลอง และลงมือทำ โดยทุกคนที่มาเรียนรู้หลักสูตรการประกอบการ จะได้รับประสบการณ์ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ท้าทาย และสนุก รวมถึงสร้างโครงการของตัวเองอย่างเป็นกระบวนการ

หลักสูตรการประกอบการประกอบไปด้วย 126 หน่วยกิต

หมวดวิชาทั่วไป (GenEd)

 • การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Entrepreneurship)
 • การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
 • การสื่อสารในโลกดิจิตอล
 • และอื่นๆ

หมวดวิชาเฉพาะ (BA & CE)

 • Business SKill 27 หน่วยกิต
 • Entrepreneurial 69 หน่วยกิต
  • ทฤษฎี 21 หน่วยกิต
  • ปฎิบัติการ 48 หน่วยกิต

“Goldilock – โกลด์ดิล็อค” เป็นโครงการที่มาจากแนวคิดนิทานสำหรับเด็กเรื่อง Goldilocks and the Three Bears โดยนิทานเรื่องนี้ได้ให้แนวคิดการเรียนรู้ที่สำคัญคือเรื่องการการลงมือทำ ซึ่งการเรียนรู้นั้นจะต้อง “ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไป” แต่ก็ต้องมีความท้าทายพอให้เกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจ ซึ่งในแต่ละปีวิทยาลัยผู้ประกอบการจะมีกิจกรรมที่จะท้าทายความสามารถให้นักศึกษาลงมือทำให้สำเร็จ เพื่อให้การเรียนรู้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยแต่ละปีจะมีการกำหนด “Theme” ที่แตกต่างแต่ เช่น ธีมในเรื่องของ Sustainable Fashion หรือ Digital and Art เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองทำเรื่องใหม่ๆเป็นต้น – CE Goldilock

ปี 1 (18 หน่วยกิตต่อเทอม)

ในก้าวแรกในวิทยาลัยผู้ประกอบการ นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะด้าน Soft Skill ต่างๆ เช่น ทีมเวิร์ค การสัมภาษณ์ การนำเสนอผลงาน การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง ผ่านการลงมือทำจริง นอกจากนี้ยังสร้างพื้นฐานความเข้าใจด้านกรอบแนวคิดการประกอบการผ่านโครงการ “Goldilock” เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา

ปี 2 (18 หน่วยกิตต่อเทอม)

เนื้อหาจะมีความเข้มข้นขึ้น และจำเป็นจะต้องนำองค์ความรู้ต่างๆเข้ามาประกอบกันผ่านการเชื่อมโยงความรู้ทางด้านธุรกิจต่างๆเข้ามาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในกิจกรรม ทั้งนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการลงมือทำโครงการ Goldilock ให้ออกมาเป็นรูปธรรมตามธีมที่ถูกกำหนดขึ้น

ปี 3 (15 หน่วยกิตต่อเทอม)

เมื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ความรู้ความสามารถรวมถึงจำนวนวิชาเรียนจะถูกลดลงเพื่อเพิ่มส่วนของกิจกรรมรวมถึงองค์ความรู้ด้านการประกอบการจะถูกขัดเกลามากมากยิ่งขึ้นผ่านโครงการ Goldilock เพื่อเสริมทักษะในการพัฒนาแนวคิดการประกอบการ ผ่านการลงมือปฎิบัติจริงโดยขอบเขตของโครงการจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิม

ปี 4 (12 หน่วยกิตต่อเทอม)

เพราะการเรียนรู้ที่ดีทึ่สุดคือการได้สอนคนอื่น สำหรับโค้งสุดท้ายของเส้นทางการเรียนรู้นักศึกษาปี 4 จะต้องรวมกลุ่มและทำโครงการของตนเอง เพื่อสร้างสิ่งใหม่ ธุรกิจใหม่ที่เป็นนวัตกรรมที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้  ซึ่งในปีสุดท้ายจะเป็นปีที่รุ่นพี่ต้องเข้าไปโค้ชรุ่นน้องในด้านต่างๆ เพื่อที่จะได้เรียนรู้อย่างเข้าใจ รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อเสริมสร้างประบการณ์ด้านการประกอบการให้พัฒนาไปอีกระดับ