โครงการสานสัมพันธ์ประกอบการ จัดขึ้นวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 23701 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสามัคคี และภาวะความเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษาประกอบการ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้ง 4 ชั้นปี จำนวน 174 คน