หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกอบการ)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกอบการ)

รายละเอียดหลักสูตร

โค้ช

โค้ช เติ้ง

ผศ.ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล

[email protected]

Ph.D.  Entrepreneurship and Strategic Management

โค้ช เอ็ด

Dr.Edward Rubesch

[email protected]

Ph.D. Marketing

โค้ช

ดร.แสงดาว ประสิทธิสุข

[email protected]

Ph.D. Labor and

Employment Relations

โค้ช

ดร.กิตตินันท์ พันธุมสุต

[email protected]

Ph.D. Marketing

โค้ช แนน

ธิดารัตน์ พงษ์วชิรินทร์

[email protected]

บธ.ม. การจัดการเทคโนโลยี

โค้ช เจษ

เจษฎา หมู่สัญญาลักษณ์

[email protected]

บธ.ม สาขาผู้ประกอบการสากล

หลักสูตรนานาชาติ

โค้ช ออม

นิชานันท์ มั่งคั่ง

[email protected]

บธ.ม สาขาผู้ประกอบการสากล

หลักสูตรนานาชาติ

โค้ช

สัญชัย ปอปลี

[email protected]

บธ.ม สาขาผู้ประกอบการสากล

หลักสูตรนานาชาติ

โค้ช นัท

ณัฐพล ราธี

[email protected]

บธ.ม สาขาผู้ประกอบการสากล

หลักสูตรนานาชาติ

โค้ช มาร์ค

ธนภูมิ สุกัญจนศิริ

[email protected]

บธ.ม สาขาผู้ประกอบการสากล

หลักสูตรนานาชาติ

โค้ช ยุ้ย

อุมาพร หงสวัฒนานนท์

ว.ม.การจัดการการสื่อสารองค์กร

โค้ช ติ๊ก

ณัฐญา ขันติวงวาร

บธ.ม สาขาการตลาด