หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกอบการ)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกอบการ)

รายละเอียดหลักสูตร

คณาจารย์

001-SJ-03

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล

[email protected]

ที่ตั้งสำนักงาน: อาคาร 7 ชั้น 10
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
Ph.D. Strategic Management and
Entrepreneurship
Washington State University, USA
ปริญญาโท
M.B.A. Business Administration
Chiang Mai University
ปริญญาตรี
B.A. Economics
Thammasat University

04-TP

อาจารย์ธิดารัตน์ พงษ์วชิรินทร์

[email protected]

ที่ตั้งสำนักงาน: อาคาร 7 ชั้น 10
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
บธ.ม. การจัดการเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี
บธ.บ. การตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อาจารย์ณัฐสรณ์ เกตุประภาก

อาจารย์ณัฐสรณ์ เกตุประภาก

[email protected]

ที่ตั้งสำนักงาน: อาคาร 7 ชั้น 10
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
Master of Science in Technology Entrepreneurship University College London,UK
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยมหิดล เกรดเฉลี่ย 3.28