หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกอบการ)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกอบการ)

รายละเอียดหลักสูตร

คณาจารย์

อาจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล

อาจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล

sakdipon_jua@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต

อาจารย์ ดร.ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต

supasan_pre@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

อาจารย์ ธิดารัตน์ พงษ์วชิรินทร์

อาจารย์ธิดารัตน์ พงษ์วชิรินทร์

tidarat_pon@utcc.ac.th

เพิ่มเติม

อาจารย์ณัฐสรณ์ เกตุประภาก

อาจารย์ณัฐสรณ์ เกตุประภาก

nuttasorn_ket@utcc.ac.th

เพิ่มเติม