หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกอบการ)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกอบการ)

รายละเอียดหลักสูตร

คณาจารย์

อาจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล

อาจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต

อาจารย์ ดร.ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ ธิดารัตน์ พงษ์วชิรินทร์

อาจารย์ธิดารัตน์ พงษ์วชิรินทร์

[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ณัฐสรณ์ เกตุประภาก

อาจารย์ณัฐสรณ์ เกตุประภาก

[email protected]

เพิ่มเติม