เกี่ยวกับคณะ

วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งมีรากฐานมาจากสาขาการประกอบการ คณะบริหารธุรกิจที่ได้ก่อตั้งสาขาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสาขาการประกอบการ ด้วยความเข้มแข็งจากเครือข่ายผู้ประกอบการทั่วประเทศจากทั้งหอการค้าไทย และ กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chamber of Commerce) จึงทำให้วิทยาลัยผู้ประกอบการผลักดันในเรื่องการเรียนรู้ในจากการลงมือทำจริง เพื่อพัฒนาและสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาทักษะและแนวคิดทางการประกอบการ

ปัจจุบันวิทยาลัยผู้ประกอบการได้สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่มาแล้วมากกว่า 500 คน ซึ่งได้สร้างธุรกิจของตนเอง พัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรธุรกิจ รวมไปถึงกลับไปพัฒนาธุรกิจในครอบครัว นอกจากนี้ทางวิทยาลัยผู้ประกอบการยังมีเครือข่าย College of Entrepreneurship (CE) Alumni ที่จะให้ศิษย์เก่าแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือกันในด้านต่างๆ หลังจากที่นักศึกษาได้เรียนจบไปแล้ว

วิสัยทัศน์

“เราสร้างแนวคิด ทักษะ และขีดความสามารถทางการประกอบการให้สำหรับทุกคน”

“We Build Entrepreneurial Mindset, Skill-sets, and Capabilities for All”

พันธกิจ

กรอบแนวคิด(Mindset)

มองต่าง (See Different) คิดใหญ่ (Think Big) ทำอย่างต่อเนื่อง (Act Small)

กระบวนการ (Process)

การสำรวจ (Explore) การทดลอง (Experiment) การลงมือทำ (Execute)

ปรัชญา

– มุ่งเน้นการสร้าง “คน” ให้มีแนวคิด ทักษะ และขีดความสามารถทางการประกอบการอย่างมีคุณธรรม

– มุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศน์ทางการประกอบการเพื่อให้ “คน” เกิดการพัฒนา

– มุ่งเน้นสร้างโอกาสให้ “คน” ผ่านการผลักดันจากการสำรวจ ทดลอง และลงมือทำ

ทำไมต้องเรียนที่นี่

1. เรียนสิเพราะเรามีหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุน

2. เรียนสิเพราะเรามีมีหอการค้าจังหวัดคอยช่วยเหลือ

3. เรียนสิเพราะเรามีนักธุรกิจรุ่นไหม่ YEC เป็นฐานพลังสำคัญ

4. เรียนสิเพราะเรามีศูนย์ IDE ที่คอยขับเคลื่อน

5. เรียนสิเพราะเรามีคณาจารย์ทีจบจากมหาลัยทางด้านประกอบการโดยตรง

6. เรียนสิเพราะได้เรียนกับกูรูทางด้านธุรกิจตัวจริง

7. เรียนสิเพราะเรามีเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นผู้ประกอบการ

ผู้บริหารคณะ

ผศ.ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล

คณบดี วิทยาลัยผู้ประกอบการ

[email protected]

Ph.D. Strategic Management and Entrepreneurship

อาจารย์ ดร.กิตตินันท์ พันธุมสุต

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

[email protected]

Ph.D. Marketing

รศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

[email protected]

[email protected]

Ph.D. Agro-Industrial Product Development

อาจารย์ ดร.อวภาส์ ฉันทศาสตร์รัศมี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

[email protected]

Ph.D. Mathematics

เจ้าหน้าที่

ว่าที่ร้อยตรี สัญชัย สนั่นทุ่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา

[email protected]

ว่าที่ร้อยตรี วุฒิพงษ์ นามสมบูรณ์

[email protected]

เครือข่ายพันธมิตร

หอการค้าแห่งประเทศไทย
มูลนิธิสิริวัฒนภักดี-(บริษัทไทย-เบฟเวอร์เรจ-จำกัด-มหาชน)