เกี่ยวกับคณะ

วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

วิทยาลัยผู้ประกอบการ (College of Entrepreneurship) มีบทบาทในการประสานและส่งเสริมการศึกษา
เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนเองได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศ
2. พัฒนาหลักสูตรที่สร้างผู้ประกอบการที่ดีและเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ มีประสบการณ์ในการสร้างและบริหารธุรกิจจริงในระดับชาติและนานาชาติ มีเครือข่ายกับนักธุรกิจตัวจริงที่ประสบความสำเร็จ
3. ปรับปรุงสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการพัฒนาบ่มเพาะผู้ประกอบการ
4. พัฒนาหน่วยงานที่บริหารจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สามารถบริหารหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการที่มี ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทำไมต้องเรียนที่นี่

วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

1.เรียนสิเพราะเรามีหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุน
2.เรียนสิเพราะเรามีมีหอการค้าจังหวัดคอยช่วยเหลือi
3.เรียนสิเพราะเรามีนักธุรกิจรุ่นไหม่ YEC เป็นฐานพลังสำคัญ
4.เรียนสิเพราะเรามีศูนย์ IDE ที่คอยขับเคลื่อน
5.เรียนสิเพราะเรามีคณาจารย์ทีจบจากมหาลัยทางด้านประกอบการโดยตรง
6.เรียนสิเพราะได้เรียนกับกูรูทางด้านธุรกิจตัวจริง
7.เรียนสิเพราะเรามีเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นผู้ประกอบการ

ผู้บริหารคณะ

อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ

อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ

ตำแหน่ง: รักษาการคณบดี
อีเมล์: [email protected]
โทรศัพท์: 02-697-6150
ที่ตั้งสำนักงาน:
วุฒิการศึกษา:

อาจารย์ ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

อาจารย์ ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อีเมล์: [email protected]
โทรศัพท์: 02-697-6153
ที่ตั้งสำนักงาน:
วุฒิการศึกษา:

อาจารย์ ธิดารัตน์ พงษ์วชิรินทร์

อาจารย์ ธิดารัตน์ พงษ์วชิรินทร์

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อีเมล์: [email protected]
โทรศัพท์: 02-697-6151
ที่ตั้งสำนักงาน:
วุฒิการศึกษา:

ดร. นงนภัส แก้วพลอย

ดร. นงนภัส แก้วพลอย

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล์: [email protected]
โทรศัพท์: 02-697-6154
ที่ตั้งสำนักงาน:
วุฒิการศึกษา:

เครือข่ายพันธมิตร

หอการค้าแห่งประเทศไทย
มูลนิธิสิริวัฒนภักดี-(บริษัทไทย-เบฟเวอร์เรจ-จำกัด-มหาชน)

ผลงานวิจัย