เกี่ยวกับคณะ

วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

วิทยาลัยผู้ประกอบการ (College of Entrepreneurship) มีบทบาทในการประสานและส่งเสริมการศึกษา
เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนเองได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศ
2. พัฒนาหลักสูตรที่สร้างผู้ประกอบการที่ดีและเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ มีประสบการณ์ในการสร้างและบริหารธุรกิจจริงในระดับชาติและนานาชาติ มีเครือข่ายกับนักธุรกิจตัวจริงที่ประสบความสำเร็จ
3. ปรับปรุงสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการพัฒนาบ่มเพาะผู้ประกอบการ
4. พัฒนาหน่วยงานที่บริหารจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สามารถบริหารหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการที่มี ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทำไมต้องเรียนที่นี่

วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

1.เรียนสิเพราะเรามีหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุน
2.เรียนสิเพราะเรามีมีหอการค้าจังหวัดคอยช่วยเหลือi
3.เรียนสิเพราะเรามีนักธุรกิจรุ่นไหม่ YEC เป็นฐานพลังสำคัญ
4.เรียนสิเพราะเรามีศูนย์ IDE ที่คอยขับเคลื่อน
5.เรียนสิเพราะเรามีคณาจารย์ทีจบจากมหาลัยทางด้านประกอบการโดยตรง
6.เรียนสิเพราะได้เรียนกับกูรูทางด้านธุรกิจตัวจริง
7.เรียนสิเพราะเรามีเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นผู้ประกอบการ

ผู้บริหารคณะ

001-SJ-01

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล

ตำแหน่ง: คณบดี วิทยาลัยผู้ประกอบการ
อีเมล์: [email protected]
โทรศัพท์: 02-697-6150
ที่ตั้งสำนักงาน: อาคาร 7 ชั้น 10
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
Ph.D. Strategic Management and
Entrepreneurship
Washington State University, USA
ปริญญาโท
M.B.A. Business Administration
Chiang Mai University
ปริญญาตรี
B.A. Economics
Thammasat University

002-KP

อาจารย์ ดร.กิตตินันท์ พันธุมสุต

ตำแหน่ง : รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร
อีเมล์: [email protected]
โทรศัพท์: 02-697-6153
ที่ตั้งสำนักงาน: อาคาร 7 ชั้น 10
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
Ph.D. Marketing
Old Dominion University, USA
ปริญญาโท
บธ.ม. การตลาด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี
บธ.บ. การตลาด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

03-SP

อาจารย์ ดร.แสงดาว ประสิทธิสุข

ตำแหน่ง : รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล์: [email protected]
โทรศัพท์: 02-697-6158
ที่ตั้งสำนักงาน: อาคาร 7 ชั้น 10
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
Ph.D. Labor and Employment Relations
The University of Illinois, Urbana-Champaign, USA
ปริญญาโท
M.A. Human Resources and Industrial Relations
University of Minnesota, USA
M.A. Labor Economics and Human Resources Management
Chulalongkorn University
ปริญญาตรี
B.A. Political Science
Michigan State University, USA

04-TP

อาจารย์ ธิดารัตน์ พงษ์วชิรินทร์

ตำแหน่ง : รักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อีเมล์: [email protected]
โทรศัพท์: 02-697-6152
ที่ตั้งสำนักงาน: อาคาร 7 ชั้น 10
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
บธ.ม. การจัดการเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี
บธ.บ. การตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เจ้าหน้าที่

05-SS

ว่าที่ร้อยตรี สัญชัย  สนั่นทุ่ง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยผู้ประกอบการ
อีเมล์: [email protected]
โทรศัพท์: 02-697-6152
ที่ตั้งสำนักงาน: อาคาร 7 ชั้น 10

06-RP

นางสาวรพีพร  แผนกำเนิด

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยผู้ประกอบการ
อีเมล์: [email protected]
โทรศัพท์: 02-697-6152
ที่ตั้งสำนักงาน: อาคาร 7 ชั้น 10

07-BM

นางสาวบุณณดา มีศรีกมลกุล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยผู้ประกอบการ
อีเมล์: [email protected]
โทรศัพท์: 02-697-6152
ที่ตั้งสำนักงาน: อาคาร 7 ชั้น 10

เครือข่ายพันธมิตร

หอการค้าแห่งประเทศไทย
มูลนิธิสิริวัฒนภักดี-(บริษัทไทย-เบฟเวอร์เรจ-จำกัด-มหาชน)

ผลงานวิจัย