ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (College of Entrepreneurship, University of the Thai Chamber of Commerce; CE UTCC) ถูกก่อตั้งในปี พ.ศ. 2554 โดยเริ่มต้นจากสาขาการประกอบการ คณะบริหารธุรกิจที่ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดสาขาการประกอบการขึ้น แต่ด้วยลักษณะพิเศษและความแตกต่างของรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการลงมือทำเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงซึ่งแตกต่างจากคณะบริหารธุรกิจค่อนข้างมาก ส่งผลให้วิทยาลัยผู้ประกอบการถูกก่อตั้งขึ้นใหม่อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2557

ทักษะของการประกอบการนั้นมีการผลักดันการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงเพื่อพัฒนาและสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้ค้นหา ทดลอง และลงมือทำจริง เพื่อสร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของตัวเอง ธุรกิจครอบครัว หรือแม้แต่หน่วยงานสถาบันต่างๆทั้งในภาครัฐและเอกชน
ในปัจจุบันวิทยาลัยผู้ประกอบการได้สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่มาแล้วจำนวนกว่า 600 คน ทั้งหมด 12 รุ่น ซึ่งต่างแยกย้ายไปทำตามความฝันสร้างธุรกิจหรือทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ รวมถึงเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาและสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ทางวิทยาลัยผู้ประกอบการยังมือเครือข่ายพื้นที่ CE Alumni ที่จะให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ เพื่อค้นหาโอกาสรวมไปถึงให้ความช่วยเหลือกันในด้านต่างๆอีกด้วย

การเดินทาง
Group 47