วิทยาลัยผู้ประกอบการจัดกิจกรรม CE talk

วันที่:

💭วิทยาลัยผู้ประกอบการจัดกิจกรรม CE talk

🏬ในหัวข้อ Skill ผู้ประกอบการที่นำไปใช้ในองค์กร

🌟ถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจาก CE Alumni รุ่นที่ 9

คุณอัจฉรา ขำเจริญ (พี่อัจ)

เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางธุรกิจอาวุโส สำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

✨ซึ่งน้อง ๆ ที่เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาทักษะการประกอบการ

ค้นหาและพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคต