วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 1 ธันวาคม 2561

งาน “Entrepreneur Day The Street”

ณ ทางเดินหน้าอาคารเรียน 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย