ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ

ภาษาอังกฤษ : Beachelor of Business Administration Program in Entrepreneurship

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกอบการ)

ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การประกอบการ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Beachelor of Business Administration (Entrepreneurship)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Entrepreneurship)

131 หน่วยกิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

5.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคต้น เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม

ภาคปลาย เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฏาคม


5.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

5.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

5.2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า หรือ

5.2.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสมัครเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น

5.2.4 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอื่น หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ รับรองและสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น

5.2.5 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่

*หมายเหตุ : คณะบริหารธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ