ภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการประกอบการ (หลักสูตรสองภาษา)

ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program in Entrepreneurship (Bilingual Program

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การประกอบการ)

ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.ม. (การประกอบการ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Business Administration (Entrepreneurship)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.B.A. (Entrepreneurship)

การประกอบการ (Entrepreneurship)

42 หน่วยกิต (credits)

5.1 รูปแบบ (Mode of Study)

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี (Master Degree, 2-year program)


5.2 ภาษาที่ใช้ (Language of Study)

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Thai and English Languages)


5.3 การรับเข้าศึกษา (Admission)

รับนักศึกษาที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (Students who are proficient in both Thai and English)


5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น (Collaboration with Other Instututions)

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง (Teaching and learning in the program are wholly organized by the Awarding Institution)


5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา (Type of Conferred Degree)

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว (A single degree award)

1) ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว (Start-up entrepreneur)

2) ผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ (International business entrepreneur)

3) ผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัว (Family business successor)

4) ผู้จัดการและผู้บริหารบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (International business manager)

5) ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ (State enterprises manager)

6) ผู้บริหารสถาบัน (Institution manager)

*หมายเหตุ : คณะบริหารธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ