About us

พันธกิจ

วิทยาลัยผู้ประกอบการ (College of Entrepreneurship) มีบทบาทในการประสานและส่งเสริมการศึกษา
เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนเองได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศ

2. พัฒนาหลักสูตรที่สร้างผู้ประกอบการที่ดีและเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ มีประสบการณ์ในการสร้างและบริหารธุรกิจจริงในระดับชาติและนานาชาติ มีเครือข่ายกับนักธุรกิจตัวจริงที่ประสบความสำเร็จ

3. ปรับปรุงสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการพัฒนาบ่มเพาะผู้ประกอบการ

4. พัฒนาหน่วยงานที่บริหารจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สามารถบริหารหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการที่มี ความรับผิดชอบต่อสังคม

สารจากคณบดี

College of Entrepreneurship

วิทยาลัยผู้ประกอบการ ม.หอการค้าไทย พร้อมผลิตนักธุรกิจมือโปร

" College of Entrepreneurship : วิทยาลัยผู้ประกอบการ " เริ่มจัดตั้งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในปีการศึกษา 2557 โดยเป้าหมายของ การจัดตั้งวิทยาลัยแห่งใหม่นี้เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะผู้ประกอบการที่ดี มีความสามารถในการบริหารธุรกิจ โดยกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการหาองค์ความรู้เพื่อสร้างธุรกิจของตนเองในฐานะผู้ประกอบการ และอีกกลุ่มหนึ่งคือ ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ซึ่งเป็นทายาทของธุรกิจเดิม ที่ต้องการสร้างธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้า

ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยผู้ประกอบการ มุ่งเน้นที่จะสร้างผู้ประกอบการและนักธุรกิจรุ่นใหม่เพื่อป้อนเข้าสู่โลกธุรกิจ การดำเนินธุรกิจของจริงโดยที่วิทยาลัยผู้ประกอบการจะมุ่งเน้นบูรณการ การเรียนการสอนให้นักศึกษาได้เข้าใจการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง ทางวิทยาลัยจึงให้ความสำคัญ กับการที่นักศึกษาจะได้ศึกษาโดยจะเน้นในเรื่องดังต่อไปนี้ “ หลักสูตรที่เข้มข้นในการเป็นผู้ประกอบการและนักธุรกิจ มีการอบรม การฝึกงาน การได้ลงมือทำธุรกิจจริง ” ทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงการดำเนินธุรกิจและโลกธุรกิจอย่างแท้จริง ซึ่งแนวโน้มของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต้องเร่งดำเนินการสร้างจุดแข็งให้กับตนเอง และมีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ของโลกธุรกิจ เพราะเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แล้ว เราก็จะต้องรู้จักปรับบริบทตนเอง และรู้จักว่า ตนเองอยู่ที่ไดบนโลกใบนี้ก็ทำธุรกิจได้

นอกจากนี้ จุดเด่นของวิทยาลัยผู้ประกอบการคือ มีเครือข่ายทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐที่จะช่วยให้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้ ได้รับการถ่ายทอดจากผู้ประกอบการ รวมถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของนักศึกษาอย่างเต็มที่ นอกจากนั้นวิทยาลัยผู้ประกอบการ ยังได้คัดเลือกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ช่วงอายุไม่ต่างจากนักศึกษาแต่สามารถดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาเพื่อ ให้นักศึกษาได้เข้าใจและเข้าถึงการดำเนินธุรกิจ

จุดเด่นอีกด้านหนึ่งคือ การพัฒนาออกแบบหลักสูตรให้ผู้เรียนได้มีภาคปฏิบัติมากขึ้นรวมถึงการจัดหาเวทีให้กับนักศึกษาได้แสดงศักยภาพของ ตนเองในหลากหลายรูปแบบ เช่น การทำธุรกิจจำลอง แบบฝึกหัดทางธุรกิจ การเสนอแผนธุรกิจต่อนักลงทุนภายนอก เป็นต้น ซึ่งการพัฒนา ออกแบบหลักสูตรในรูปแบบนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจหลักสูตรในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่ไปด้วยกัน

ดังนั้น วิทยาลัยผู้ประกอบการ จึงให้ความสำคัญกับนักศึกษาในยุคปัจจุบันที่มีความสนใจศึกษาการเป็นผู้ประกอบการและนักธุรกิจมืออาชีพ โดยที่ วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะผลักดันให้นักศึกษาทุกคนในวิทยาลัยฯ ได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่นักศึกษาตั้งใจไว้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนสามารถติดต่อได้ที่ http://www.utcc.ac.th/index.php/admission/Undergraduate