หมายเหตุ * ต้องระบุโปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วนสมบูรณ์ / Note* Require filled information
งานสัมมนาที่ต้องการจองที่นั่ง
เลือกงานสัมมนา* :
 
ข้อมูลส่วนบุคคล
คำนำหน้าชื่อ* :
ชื่อ* :
นามสกุล* :
กรุณาระบุรหัสนศ. :
(เฉพาะนศ.ปัจจุบันม.หอการค้าไทย)
คณะ* :
โทรศัพท์มือถือ* :
Email Address* :
   
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-697-6000 โทรสาร: 02-276-2126